Duem a terme instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa elèctrica (en les modalitats d’injecció zero i de venda d’excedents), així com instal·lacions fotovoltaiques aïllades amb hibridació de bateries i dièsel, a més d’altres energies renovables com la biomassa, solar tèrmica, cogeneració i biogàs.

Així mateix, oferim un servei de manteniment de les instal·lacions per tal de garantir-ne el funcionament correcte i l’eficiència del sistema al llarg de tota la seva vida útil.

Estudis de viabilitat

Per tal d’oferir la millor solució energètica a cada empresa, Sofos Energia du a terme estudis de viabilitat dels seus projectes a través d’una anàlisi de la demanda i de la cobertura de la instal·lació que s’implantarà, tot confeccionant, amb les dades analitzades, una taula de viabilitat per tal de saber el retorn directe de la inversió.

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

A Sofos Energia som especialistes en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum connectades a la xarxa, amb una ampla experiència en el disseny i realització d’aquest tipus d’instal·lacions per al sector comercial i industrial, en les seves dues modalitats d’injecció zero i de venda d’excedents.

L’energia solar fotovoltaica és una energia neta, silenciosa, madura, fiable, ràpida d’instal·lar, d’ús fàcil i de llarga durabilitat. Està composta d’instal·lacions modulars que en permeten una ràpida i senzilla ampliació, amb un baix cost en manteniment.

Les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic estan compostes per panells solars que generen electricitat contínua gràcies a la irradiació del sol i inversors que converteixen aquesta electricitat contínua en alterna per al seu posterior consum.

Sectors als quals va dirigit

L’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa està especialment indicat per a aquelles empreses amb un consum elevat d’energia elèctrica que vulguin millorar en competitivitat tot estalviant en la factura energètica i que vulguin reduir la dependència de la xarxa elèctrica, tot aprofitant una font d’energia neta i que respecta el medi ambient, com ho és el sol.

Modalitat d’injecció zero

Fem instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic d’injecció zero, aquelles interconnectades a la xarxa, però sense vessament a la xarxa de distribució (injecció zero), gràcies a un sistema de no injecció que impedeix que l’energia generada per les plaques solars vagi a parar a la xarxa. D’aquesta manera, tota l’energia que es genera és per autoconsum, o bé, en cas d’existir algun petit excedent, s’utilitza un sistema de modulació dels inversors per a garantir la no injecció a la xarxa.

Modalitat de venda d’excedents

A Sofos Energia també fem instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb venda d’excedents a la xarxa de distribució. La diferència amb les instal·lacions d’injecció zero és que no fa falta el sistema de no injecció i, al seu lloc, instal·lem un comptador bidireccional homologat per la distribuïdora elèctrica.

Avantatges

  • L’energia solar fotovoltaica d’autoconsum permet reduir el cost de l’energia i la dependència de la xarxa elèctrica.
  • Millora la competitivitat de les empreses a causa de l’estalvi que suposa en el cost energètic.
  • Amb la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions, l’energia produïda no suposa cap cost. D’aquesta manera, els costos fixos de producció de l’energia es redueixen al manteniment (inferior a un cèntim d’euro per kWh).
  • A més, l’energia fotovoltaica d’autoconsum contribueix amb el medi ambient, ja que la generació d’energia elèctrica a través de la tecnologia fotovoltaica no suposa cap tipus d’emissió de gasos nocius a l’atmosfera.

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

A Sofos Energia realitzem instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades amb hibridació de bateries i dièsel. Comptem amb àmplia experiència en el disseny i realització d’aquest tipus d’instal·lacions en el sector agropecuari i l’hostaleria, entre d’altres.

La fotovoltaica aïllada està especialment indicada per a aquelles empreses que no disposen d’accés a la xarxa elèctrica i volen millorar la competitivitat, tot estalviant en costos energètics, com és el cas del gasoil.

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades estan compostes per panells solars que generen electricitat continuada gràcies a la irradiació del sol, inversors que converteixen aquesta electricitat contínua en alterna per al consum posterior i bateries per a l’emmagatzematge dels excedents de producció. Amb aquests sistemes s’aconsegueix una alta cobertura de la demanda energètica que es complementa amb la instal·lació d’un grup electrogen. Aquest serveix per a cobrir puntualment la demanda en aquells casos de falta de generació durant diversos dies.

Sectors als quals va dirigit

Per a aquells sectors que desenvolupen la seva activitat en el món rural i no disposen d’accés a la xarxa elèctrica, Sofos Energia posa a la seva disposició personal expert en instal·lacions fotovoltaiques aïllades amb hibridació de bateries i dièsel.

Aquest tipus d’instal·lacions poden ser de gran utilitat en activitats com explotacions agropecuàries, sistemes de reg, bombejos, hotels rurals, etc.

Avantatges

  • L’energia solar fotovoltaica aïllada permet reduir el cost d’energia i la dependència de grups electrògens per a generar l’electricitat.
  • Millora la competitivitat de les empreses a causa de l’estalvi que suposa en el cost energètic.
  • Amb la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions, perquè faci de suport a la generació d’electricitat al grup electrogen, l’energia produïda no suposa cap cost. D’aquesta manera, els costos fixos de producció de l’energia es redueixen al manteniment (inferior al cèntim d’euro per kWh) i al cost de gasoil que pugui gastar el grup electrogen de suport.
  • L’estatus d’autoproductor d’energia li aporta una independència total del subministrament, a diferència d’estar connectat a la xarxa elèctrica, fet que implica estar sotmès a les condicions de cost imposades per les diferents companyies.
  • A més, l’energia fotovoltaica aïllada contribueix al medi ambient, ja que la generació d’energia a través de la tecnologia fotovoltaica no suposa cap tipus d’emissions de gasos nocius a l’atmosfera. En canvi, l’ús d’un grup electrogen, a causa de la seva categoria de motor de combustió, sí.

ALTRES ENERGIES RENOVABLES – BIOMASSA, SOLAR TÈRMICA, COGENERACIÓ, BIOGÀS

Oferim als nostres clients nous recursos dins de les energies renovables que permeten obtenir energia neta, com ho són plantes de biomassa, solar tèrmica, cogeneració i biogàs.

Plantes de biomassa

Les plantes de biomassa, mitjançant processos eficients i nets, converteixen en energia la matèria orgànica d’origen vegetal o animal (com ho són residus d’activitats forestals i agrícoles, així com de la indústria agroforestal, de la fusta o del paper, cultius energètics, residus d’origen animal o humà, olis vegetals utilitzats, etc.)

Des de la prehistòria, la forma més comuna d’utilitzar l’energia de la biomassa ha estat mitjançant la combustió directa. Els avanços tecnològics han permès el desenvolupament de processos eficients i nets per a la conversió de biomassa en energia; tot transformant-la, per exemple, en combustibles líquids o gasosos, els quals són més convenients i eficients.

A Sofos realitzem estudis de viabilitat per a determinar quina classe d’instal·lació de biomassa s’adapta millor a les necessitats energètiques de cada client.

Solar tèrmica

A Sofos realitzem instal·lacions solars tèrmiques que aprofiten l’energia radiant que prové del sol per a escalfar l’aigua que circula a través dels captadors solars, tot aprofitant l’efecte hivernacle, les característiques selectives de la coberta i de la superfície absorbent. Entre l’entrada i la sortida de l’aigua, al seu pas pels panells, es produeix un salt tèrmic energèticament aprofitable, tant per a l’escalfament de l’aigua com per a la climatització.

Si tenim en compte que el sol desprèn 400.000 vegades més d’energia que la que es consumeix al planeta, aprofitar-la és una oportunitat de futur per al medi ambient, així com una inversió rendible econòmicament per a l’usuari.

Cogeneració

La cogeneració és la generació simultània de calor i electricitat mitjançant un procés d’alta eficiència energètica, respectuós amb el medi ambient, que assegura el subministrament d’energia establint valors de confiança i seguretat.

Aquest procés aprofita eficientment el potencial energètic de l’energia primària del combustible. Una instal·lació de cogeneració consumeix entre un 20% i un 40% menys de combustible per a produir la mateixa quantitat d’energia que una instal·lació que genera per separat l’energia elèctrica i l’energia tèrmica.

Sofos recomana aquest tipus d’instal·lacions a aquells sectors que consumeixen energia tèrmica amb regularitat durant l’any, ja sigui en els seus processos industrials (indústria paperera, làctia, ceràmica, alimentària) o en grans edificis públics i privats (hospitals, grans centres esportius, hotels, etc.). Gràcies a la cogeneració veuran reduït considerablement la seva despesa global en energia i si disposen d’excedents en l’electricitat produïda, a més, podran optar per vendre-la a la companyia elèctrica.

Biogàs

Sofos disposa d’un equip altament qualificat per a la realització de projectes de biogàs. Es tracta d’una energia renovable i rendible, que aprofita els residus orgànics d’abocadors o altres deixalles procedents de la ramaderia per tal de generar energia elèctrica i tèrmica (calor).

El biogàs és un gas produït durant un procés biològic que consisteix en la digestió anaeròbica (sense oxigen) de matèria orgànica. Del resultat de la digestió s’obté un residu orgànic (biofertilitzant) i energia. El biogàs és una barreja de gasos inflamables formada principalment de metà i diòxid de carboni. L’aprofitament energètic es realitza de la mateixa manera que el gas natural, és a dir, com a energia tèrmica i energia elèctrica, mitjançant la tecnologia de cogeneració i, a més, es contribueix a la gestió dels residus que s’utilitzen.

MANTENIMENT

A Sofos Energia oferim un servei d’operació i manteniment de les instal·lacions per a garantir el funcionament correcte i l’eficiència del sistema al llarg de tota la seva vida útil.

Manteniment preventiu

Sofos inspecciona i verifica els panells, cablejat, onduladors, seguidors i proteccions per a determinar possibles anomalies dels equips i comprovar l’estat correcte de la planta.

A més, el servei de manteniment preventiu també inclou els serveis per a caps de setmana i festius, informes i visites periòdiques de manteniment i revisió mecànica de seguidors.

Telemonitorització

Mitjançant el sistema de Telemonitorització propi de Sofos, es detecta instantàniament i automàticament qualsevol anomalia respecte a la producció de la planta i, a més, es posa a disposició del client gràfiques de producció a temps real, gràfiques de resum de producció diària, mensual i anual, així com la possibilitat de consultar els històrics de producció.

Manteniment correctiu

Detectada una incidència en la instal·lació, Sofos activa el protocol d’actuació per a esmenar, en el mínim de temps possible, l’anomalia i evitar pèrdues significatives de producció.

Sofos posa a disposició dels seus clients estoc de material i gestió de recanvis i garanties.

Gestió normativa i de facturació

Sofos ofereix assessorament periòdic de novetats reglamentàries referents a tramitacions, requeriments, canvis normatius, etc., que puguin afectar la instal·lació. Per a això, disposa d’un equip preparat per a donar resposta a totes les consultes.

Serveis addicionals

Sofos ofereix, addicionalment, la possibilitat d’ampliar els serveis d’operació i manteniment de forma personalitzada per a auditories energètiques, neteja de panells fotovoltaics, optimització de la instal·lació, revisió reglamentària amb l’entitat d’inspecció, vigilància, estació meteorològica, revisions d’estacions transformadores, desratització i tractaments fitosanitaris i obra civil.