Realitzem instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica (en la modalitat de Net Billing, amb venda d’excedents), d’autoconsumo sense injecció a la xarxa (amb sistema de bloqueig), així com instal·lacions fotovoltaiques aïllades (amb hibridació de bateries).

Així mateix, oferim un servei de manteniment de les instal·lacions per garantir el correcte funcionament i l’eficiència del sistema al llarg de tota la seva vida útil.

L’energia solar fotovoltaica és una energia neta, silenciosa, madura, fiable, ràpida d’instal·lar, de fàcil ús i de llarga durabilitat. Està composta per instal·lacions modulars que permeten la seva ràpida i senzilla ampliació, amb un baix cost de manteniment.

Estudis de viabilitat

Per oferir la millor solució energètica a cada empresa, Sofos Jamaica realitza estudis de viabilitat dels seus projectes a través d’una anàlisi de la demanda i de la cobertura de la instal·lació que s’implantarà realitzant, amb les dades analitzades, una taula de viabilitat per poder conèixer la tornada directa de la inversió.

FOTOVOLTAICA SENSE INJECCIÓ A LA XARXA

Realitzem instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic d’injecció zero, aquelles interconnectades a la xarxa però sense abocament a la xarxa de distribució, que no tenen límit de potència, gràcies a un sistema de no injecció (bloqueig) que impedeix que l’energia generada per les plaques solars vagi a parar a la xarxa. D’aquesta forma, tota l’energia que es genera s’autoconsumeix o en cas d’existir algun petit excedent s’utilitza un sistema de modulació dels inversors per garantir la no injecció a xarxa.

Sectors als quals va dirigit

L’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa està especialment indicat per a aquelles empreses amb un consum elevat d’energia elèctrica que vulguin millorar en competitivitat estalviant en la factura energètica i reduir la dependència de la xarxa elèctrica, aprofitant una font d’energia neta i que respecta el medi ambient com és el sol.

Avantatges

 • L’energia solar fotovoltaica d’autoconsum amb injecció zero permet reduir el cost de l’energia i la dependència de la xarxa elèctrica.
 • Millora la competitivitat de les empreses gràcies a l’estalvi que suposa en el cost energètic.
 • Amb la implantació d’aquest tipus d’instal•lacions, l’energia produïda no suposa cap cost. D’aquesta manera, els costos fixos de producció de l’energia es redueixen al manteniment.
 • A més, l’energia fotovoltaica d’autoconsum contribueix amb el medi ambient, ja que la generació d’energia elèctrica a través de la tecnologia fotovoltaica no suposa cap tipus d’emissions de gasos nocius a l’atmosfera.

FOTOVOLTAICA NET BILLING

A Sofos Jamaica som especialistes en instal•lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum connectades a la xarxa en la modalitat de Net Billing, amb venda d’excedents a la xarxa de distribució, permesa fins als 100 kW. Disposem d’àmplia experiència en el disseny i realització d’aquest tipus d’instal·lacions per al sector comercial i industrial.

Gràcies al Net Billing, l’excedent d’energia generat es ven a la xarxa elèctrica de distribució. La diferència amb les instal·lacions d’injecció zero és que no fa falta el sistema de no injecció i en el seu lloc instal·lem un comptador bidireccional homologat per la distribuïdora elèctrica.

Sectors als quals va dirigit

L’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa està especialment indicat per a aquelles empreses amb un consum elevat d’energia elèctrica que vulguin millorar en competitivitat estalviant en la factura energètica i reduir la dependència de la xarxa elèctrica, aprofitant una font d’energia neta i que respecta el medi ambient com és el sol.

Així mateix, la venda de l’excedent d’energia generat per les plaques solars aporta ingressos addicionals a la pròpia planta fotovoltaica.

Avantatges

 • L’energia solar fotovoltaica d’autoconsum amb venda d’excedents permet reduir el cost de l’energia i la dependència de la xarxa elèctrica.
 • Millora la competitivitat de les empreses gràcies a l’estalvi que suposa en el cost energètic i als ingressos per la venda de l’excedent d’energia a la xarxa de distribució elèctrica.
 • Amb la implantació d’aquest tipus d’instal•lacions, l’energia produïda no suposa cap cost. D’aquesta manera, els costos fixos de producció de l’energia es redueixen al manteniment.
 • A més, l’energia fotovoltaica d’autoconsum contribueix amb el medi ambient, ja que la generació d’energia elèctrica a través de la tecnologia fotovoltaica no suposa cap tipus d’emissions de gasos nocius a l’atmosfera.

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

A Sofos Energia realitzem instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades amb hibridació de bateries i generadors elèctrics de gasoil. Comptem amb àmplia experiència en el disseny i realització d’aquest tipus d’instal•lacions en el sector agropecuari i l’hostaleria, entre altres.

La fotovoltaica aïllada està especialment indicada per a aquelles empreses que no disposen d’accés a la xarxa elèctrica i volen millorar la competitivitat estalviant en costos energètics, com és el cas del gasoil.

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades estan compostes per panells solars que generen electricitat contínua gràcies a la irradiació del sol, inversors que converteixen aquesta electricitat contínua en alterna per al seu posterior consum i bateries per a l’emmagatzematge dels excedents de producció. Amb aquests sistemes s’aconsegueix una alta cobertura de la demanda energètica que es complementa amb la instal·lació d’un grup electrògen. Aquest serveix per cobrir puntualment la demanda en aquells casos de falta de generació durant diversos dies.

Sectors als quals va dirigit

Per a aquells sectors que desenvolupen la seva activitat al món rural i no disposen d’accés a la xarxa elèctrica, Sofos Jamaica posa a la seva disposició personal expert en instal·lacions fotovoltaiques aïllades amb hibridació de bateries i dièsel.

Aquest tipus d’instal·lacions poden ser de gran utilitat en activitats com explotacions agropecuàries, sistemes de reg, bombaments, hotels rurals, etc.

Avantatges

 • L’energia solar fotovoltaica aïllada permet reduir el cost d’energia i la dependència de grups electrògens per generar l’electricitat.
 • Millora la competitivitat de les empreses gràcies a l’estalvi que suposa en el cost energètic.
 • Amb la implantació d’aquest tipus d’instal•lacions, perquè doni recolzament en la generació d’electricitat al grup electrògen, l’energia produïda no suposa cap cost. D’aquesta manera, els costos fixos de producció de l’energia es redueixen al manteniment.
 • L’estatus d’autoproductor d’energia li aporta una total independència de subministrament, a diferència d’estar connectat a la xarxa elèctrica, fet que implica estar submís a les condicions de cost imposades per les diferents companyies.
 • A més, l’energia fotovoltaica aïllada contribueix amb el medi ambient, ja que la generació d’energia elèctrica a través de la tecnologia fotovoltaica no suposa cap tipus d’emissions de gasos nocius a l’atmosfera, per contra l’ús d’un grup electrògen, a causa de la seva categoria de motor de combustió, sí.

MANTENIMENT

A Sofos Energia oferim un servei d’operació i manteniment de les instal·lacions per a garantir el funcionament correcte i l’eficiència del sistema al llarg de tota la seva vida útil.

Manteniment preventiu

Sofos inspecciona i verifica els panells, cablejat, onduladors, seguidors i proteccions per a determinar possibles anomalies dels equips i comprovar l’estat correcte de la planta.

A més, el servei de manteniment preventiu també inclou els serveis per a caps de setmana i festius, informes i visites periòdiques de manteniment i revisió mecànica de seguidors.

Telemonitorització

Mitjançant el sistema de Telemonitorització propi de Sofos, es detecta instantàniament i automàticament qualsevol anomalia respecte a la producció de la planta i, a més, es posa a disposició del client gràfiques de producció a temps real, gràfiques de resum de producció diària, mensual i anual, així com la possibilitat de consultar els històrics de producció.

Manteniment correctiu

Detectada una incidència en la instal·lació, Sofos activa el protocol d’actuació per a esmenar, en el mínim de temps possible, l’anomalia i evitar pèrdues significatives de producció.

Sofos posa a disposició dels seus clients estoc de material i gestió de recanvis i garanties.

Gestió normativa i de facturació

Sofos ofereix assessorament periòdic de novetats reglamentàries referents a tramitacions, requeriments, canvis normatius, etc., que puguin afectar la instal·lació. Per a això, disposa d’un equip preparat per a donar resposta a totes les consultes.

Serveis addicionals

Sofos ofereix, addicionalment, la possibilitat d’ampliar els serveis d’operació i manteniment de forma personalitzada per a auditories energètiques, neteja de panells fotovoltaics, optimització de la instal·lació, revisió reglamentària amb l’entitat d’inspecció, vigilància, estació meteorològica, revisions d’estacions transformadores, desratització i tractaments fitosanitaris i obra civil.